Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Pazarlama Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 


Soru 1 / Pazarlama Yönetimi
Kişilerin ve örgütlerin amaçları na uygun değişimi sağlamak üzere malların,
hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını,
fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurma
çabalarını planlama ve uygulama sürecine ne
ad verilir?
A. Kişisel satış
C. Reklam
E. Pazarlama
B. Lojistik
D. Halkla ilişkiler
 Soru 2 / Pazarlama Yönetimi
I.    Fiyat düzeyi II.   İskontolar
III.  Halkla ilişkiler
IV.   Hizmet düzeyi


Yukarıdakilerden hangileri pazarlam
karması elemanlarından biri olan fiyat
kavramıyla ilgilidir?

A. Yalnız III
C. I ve II
E. I, II ve IV
B. Yalnız IV
D. II ve IV
 Soru 3 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı (çağdaş) pazarlama anlayışının dikkate aldığı
temel varsayımlardan biri değildir?
A. Tatmin olmuş müşteri, satın almasını
yineleyerek ve ürüne karşı bağlılık
geliştirerek işletmeyi ödüllendirir.
C. Tüketiciler çok bilinçli değildir.
E. Rekabetçi sunumlar, müşteriler için önemli
olduğunda mutlaka dikkate alınmalıdır.
B. Müşterine istediğini bilir.
D. Pazarlama araştırması, potansiyel
müşterilerin ne iste diklerini araştırır.
 Soru 4 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi rekabete yönelik pazarlama anlayışındaki temel
varsayımlardan biri değildir?
A. Farklılaştırılmış üstünlüğün temelleri; pazar
bölümleme, ürün tercihi, ürün geliştirme,
süreç geliştirme ve yeni üründür.
C. Farklılaştırılmış üstünlükleri esas alan
rekabet, pazarlamada yeniliklerin temel
kaynağıdır.
E. Farklılaştırılmış bir üstünlüğün bulunması,
işletmeye pazarda niş konum sağlar.
B. Rekabet, bir işletmenin diğer işlet mele re
karşı farklı üstünlüklerini geliştirmek,
sürdürmek ya da artırmak için sürekli
çalışmasını gerektirir.
D. Müşteri ne istediğini bilir.
 Soru 5 / Pazarlama Yönetimi
I.    Barınma II.   Ait olma duygusu
III.  Kabul görme
IV.  Şöhret


Yukarıdakilerden hangileri Maslaw'un
Geliştirilmiş Gereksinimler Hiyerarşisi'nde
yer alan fizyolojik gereksinimlerdendir?

A. Yalnız I
C. Yalnız IV
E. III ve IV
B. Yalnız II
D. I ve III
 Soru 6 / Pazarlama Yönetimi
Hedeflenen satışlara göre gerçekleşen satışların ölçülmesini ve değerlendirmesini
içeren analize ne ad verilir?
A. Pazar payı analizi
C. Dağıtım analizi
E. Fiyat analizi
B. Satış analizi
D. Mamul analizi
 Soru 7 / Pazarlama Yönetimi
I.    Satış analizi II.   Pazar payı analizi
III. Pazarlama giderleri / satışlar oranı


Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde,
yönetim tarafından performansı izlemek için
kullanılan temel denetim araçlarındandır?

A. Yalnız I
C. I ve III
E. I, II ve III
B. Yalnız III
D. II ve III
 Soru 8 / Pazarlama Yönetimi
Yıllık plan denetiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hedefin konması
C. Performansın değerlendirilmesi
E. Performansta meydana gelen düşüşlerın
nedeninin belirlenmesi
B. Performansın ölçülmesi
D. Düzeltici eylemlerın yapılması
 Soru 9 / Pazarlama Yönetimi
I.      Müşteriler II.     Rakipler
III.   Aracılar
IV.   Tedarikçiler


Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin SWOT
analizi yaparken inceledikleri mikro çevresel
faktörlerdendir?

A. Yalnız I
C. I ve II
E. I, II, III ve IV
B. Yalnız III
D. I, II ve III
 Soru 10 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi Boston Danışmanlık Şirketi tarafından geliştirilen Pazar Payı /
Büyüme Matrisi elemanlarından biri değildir?
A. Nakit İnekleri
C. Yeşil Işıklar
E. Nakit Yutucular
B. Yıldızlar
D. Soru İşaretleri
 Soru 11 / Pazarlama Yönetimi
I.    Parametrik hipotez testleri II.   Ki-kare analizi
III.  Varyans analizi
IV.  Regresyon analizi


Yukarıdakilerden hangileri toplanan verilerin
analizinde kullanılan yöntemlerdendir?

A. Yalnız III
C. II ve IV
E. I, II, III ve IV
B. I ve II
D. I, II ve III
 Soru 12 / Pazarlama Yönetimi
I.    Olay tamamlama testi II.   Resim yorumlama testi
III.  Kelime çağrışım testi
IV.   Odimetre


Yukarıdakilerden hangileri projeksiyon
yöntemlerinden değildir?

A. Yalnız II
C. I ve III
E. III ve IV
B. Yalnız IV
D. II ve III
 Soru 13 / Pazarlama Yönetimi
Karar vericiye sürekli bilgi toplayan, depolayan, analiz eden ve ihtiyaç
duyulduğunda sunan yöntemler bütününe ne
ad verilir?
A. Kurumsal yaklaşım
C. Pazarlama bilgi sistemi
E. Üretimsel karar mekanizması
B. Ürün yaklaşımı
D. Edilgen sistem
 Soru 14 / Pazarlama Yönetimi
Amacı, analiz yoluyla mevcut satış miktarını incelemek ve tahmin yoluyla da gelecekteki
satış miktarını ölçmek olan pazarlama
araştırma türüne ne ad verilir?
A. Fiyatlama araştırması
C. Mamul araştırması
E. Güdü araştırması
B. Satış araştırması
D. Reklam araştırması
 Soru 15 / Pazarlama Yönetimi
Otuz adet resim veya karikatürün cevaplayıcıya verildiği ve cevaplayıcıdan da
her resim hakkında ne olup bittiğinin
anlatmasının istendiği projeksiyon yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Olay tamamlama testi
C. Kelime çağrışım testi
E. Rol oynama testi
B. Temel algılama testi
D. Cümle tamamlama testi
 Soru 16 / Pazarlama Yönetimi
Ürün ya da hizmette, kişinin kendisini
bulamamasına başka bir ifadeyle ürün ya da
hizmetin kişinin kendisini yansıtamaması
riskine ne ad verilir?
A. Psikolojik risk
C. Finansal risk
E. Sosyal risk
B. Performans riski
D. Demode olma riski
 Soru 17 / Pazarlama Yönetimi
Bir ürün ya da hizmetin diğer alternatiflerine benzer biçimde performans göstermemesi
riskine ne ad verilir?
A. Finansal risk
C. Demode olma riski
E. Sosyal risk
B. Performans riski
D. Psikolojik risk
 Soru 18 / Pazarlama Yönetimi
I.    Yaş II.   Meslek
III.  Ekonomik durum
IV.  Kişilik ve benlik


Yukarıdakilerden hangileri tüketicilerin satın
atma davranışını etkileyen kişisel
faktörlerdendir?

A. Yalnız I
C. II ve III
E. I, II, III ve IV
B. I ve II
D. I, II ve III
 Soru 19 / Pazarlama Yönetimi
Kişiyi maddi ve manevi yönden ödüllendiren güce ne ad verilir?  
A. Zorlayıcı güç
C. Yasal güç
E. Uzman gücü
B. Ödül gücü
D. Bilgilendirme gücü
 Soru 20 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sınıfların özelliklerinden biri değildir?
A. Çok boyutlu olması
C. Durağan olması
E. Hiyerarşik özellik taşıması
B. Kendi içinde homojen olması
D. Sembollerinin olması
 Soru 21 / Pazarlama Yönetimi
Satın alma merkezinde bir satın almanın
yapılıp yapılmayacağına, neyin, kimden satın
alınacağına ilişkin bilgiye sahip olan,
görüşleri ya da öğütleriyle satın alma kararını
etkileyen kişiye ne ad verilir?
  
A. Kullanıcı
C. Pasif üretici
E. Alıcı
B. Başlatıcı
D. Etkileyici
 Soru 22 / Pazarlama Yönetimi
I.   Dernekler II.  Sendikalar
III. Siyasal partiler
IV.  Üreticiler
V.    Devlet


Yukarıdakilerden hangileri kar amacı
gütmeyen kurumlar pazarı içerisinde yer
alırlar?
A. Yalnız V
C. II ve V
E. III, IV ve V
B. I ve IV
D. I, II ve III
 Soru 23 / Pazarlama Yönetimi
I.    Tetkik II.   Örneklendirme
III.  Tanımlama
IV.   Müzakere edilmiş sözleşmeler


Yukarıdakilerden hangileri endüstriyel
alıcıların satın almada kullanıldıkları
yöntemlerdendir?
A. Yalnız III
C. II ve III
E. I, II, III ve IV
B. I ve III
D. I, II ve IV
 Soru 24 / Pazarlama Yönetimi
Örgütsel satın almada en sık görülen satın alma durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Değiştirilmiş yeniden satın alma
C. Edilgen satın alma
E. Negatif satın alma
B. İlk defa satın alma
D. Doğrudan yeniden satın alma
 Soru 25 / Pazarlama Yönetimi
Tersine pazarlama görevi aşağıdaki talep türlerinin hangisinde uygulanır?
A. Sağlıklı olmayan talepte
C. Düzensiz talepte
E. Tam talepte
B. Negatif talepte
D. Sıfır talepte
 Soru 26 / Pazarlama Yönetimi
Geliştirici pazarlama görevi aşağıdaki talep türlerinin hangisinde kullanılır?
A. Negatif talepte
C. Sağlıklı olmayan talepte
E. Düzensiz talepte
B. Sıfır talepte
D. Gizli talepte
 Soru 27 / Pazarlama Yönetimi
Talep belirlenmesi sürecinin en basit ve kestirme yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Pasif yaklaşım
C. Kişisel görüşme tekniği
E. Etkin yaklaşım
B. Deneysel yaklaşım
D. İstatistiksel yöntem
 Soru 28 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı ürünlerden biridir?
A. Parfüm
C. Benzin
E. Elma
B. Süt ürünleri
D. Bilgisayar
 Soru 29 / Pazarlama Yönetimi
Aşağıdakilerden hangileri profesyonel hizmet sunan kişilerden biri değildir?
A. Odacı
C. Doktor
E. Hemşire
B. Avukat
D. Muhasebeci
 Soru 30 / Pazarlama Yönetimi
I.   Kar amaçlı olan hizmetler II.  Donanım ağırlıklı hizmetler
III.  Profesyonel olmayan hizmetler
IV.  Tüketicilere yönelik hizmetler
V.   Müşteriyle ileri derecede bağımlı hizmetler


Yukarıdakilerden hangileri kullanıcılar
açısından gruplandırılan hizmet
çeşitlerindendir?

A. Yalnız IV
C. III ve V
E. II, IV ve V
B. I ve III
D. I, II ve III
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları