Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Denetim Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Soru 1 / Denetim
Denetçinin, işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için
kullandığı kaynakların birbirine oranını
araştırarak bir sonuca ulaştığı denetim türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İç denetim
C. Etkinlik denetimi
E. Verimlilik denetimi
B. Uygunluk denetimi
D. Finansal tablo denetimi
 Soru 2 / Denetim
Aşağıdakilerden hangisi "Raporlama standartları"ndan biri değildir?
A. Kanıt toplama standardı
C. Açıklama standardı
E. Görüş bildirme standardı
B. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde
değişmezlik standardı
D. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk standardı
 Soru 3 / Denetim
Nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreç olan
Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara
ilişkin aşağıdakilerin hangi ikisi arasındaki
uygunluğun derecesini araştırır ve
sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletir?
A. Savlar - kabul e dilmiş ölçütler
C. Faaliyetler - etkinlikler
E. Kanıtlar - savlar
B. Ölçütler - kabul edilmiş ilkeler
D. Taraflar - kullanıcılar
 Soru 4 / Denetim
Aşağıdaki Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarından hangisi "Çalışma Alanı
Standartları " grubuna girer?
A. Mesleki özen ve dikkat
C. Kanıt toplama
E. Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine
uygunluk
B. Açıklama
D. Mesleki eğitim ve uzmanlık
 Soru 5 / Denetim
Denetçi için Finansal tabloların
denetim inde temel ölçüt aşağıdakilerden
hangisidir?
 
A. Anlaşma mektubu
C. Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri
E. Yasalar
B. İç kontrolün etkinliği
D. İç denetçilerin yaklaşımı
 Soru 6 / Denetim
Denetçinin hataları bulma ve ortaya çıkarmada yetersiz kalması riskini veren
eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Denetim Riski = Bulma Riski / Doğal Risk x
Kontrol Riski
C. Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x
Bulma Riski
E. Bulma Riski = Kontrol Riski / Doğal Risk x
Denetim Riski
B. Bulma Riski = Denetim Riski / Doğal Risk x
Kontrol Riski
D. Bulma Riski = Doğal Risk / Denetim Riski x
Kontrol Riski
 Soru 7 / Denetim
Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer almaz?
A. Şirket ana sözleşmesi
C. Hesap planı
E. Denetim kanıtları
B. Örgüt şeması
D. İmza sirkülerleri
 Soru 8 / Denetim
Denetçinin, denetim tekniklerinden "Yeniden Hesaplama" yı kullanmasının
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mali tabloların eksiksiz ve geçerli beyanları
içerip içermediğini saptamak
C. İlgili hesaplar arasında ilişki kurmak
E. Yevmiyeden büyük deftere yapılan
aktarmalarındaki hataları tespit etmek
B. Belgelerin ve kayıtların aritmetik
doğruluklarını araştırmak
D. Olağandışı durumları ortaya çıkarabilmek
 Soru 9 / Denetim
Denetçinin; gerçek dışı tutarlar veya mevcut olmayan stokların, finansal
tablolara yansımış olup olmadığını
araştırarak kanıtlarını elde etmesini
gösteren ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sahiplik amacı - Haklar ve yükümlülükler
savı
C. Tamlık amacı - Tamlık savı
E. Sınıflandırma amacı - Sunma ve açıklama
savı
B. Gerçeklik amacı - Varolma ve oluşma savı
D. Doğruluk amacı - Değerleme ve dağıtım
savı
 Soru 10 / Denetim
Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarındaki hataların ve yolsuzlukların iç
kontrol sistemi tarafından önlenememesi
veya bulunamaması olasılığına ne ad
verilir?
A. Önemlilik
C. Bulma riski
E. Denetim riski
B. Doğal risk
D. Kontrol riski
 Soru 11 / Denetim
 Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?
A. Kontrol testleri
C. Kontrol eylemleri
E. Gözlemleme
B. Bilgi ve iletişim
D. Kontrol ortamı
 Soru 12 / Denetim
Varlık ve kaynaklarla ilgili tüm bilgiye ilişkin olarak; hak ve yükümlülük, tam olma,
doğru olma ve doğru değerleme ölçüsü,
uygun sınıflandırma ve anlaşılabilirlik
kavramları aşağıda belirtilen hangi denetim
amacını tam olarak ifade eder?
A. İşlem ve olaylara ilişkin denetim amacı
C. Finansal tablolarda sunum ve açıklamayla
ilgili denetim amacı
E. İç kontrol amacı
B. Hesap bakiyelerine ilişkin denetim amacı
D. Risk değerlendirme amacı
 Soru 13 / Denetim
Denetçi kontrollerin tasarımı ve işleyişiyle ilgili bilgi toplarken aşağıdaki tekniklerden
hangisini kullanmaz?
A. Kontrol belgelerinin tespiti
C. Kontrol süreçlerini yürütenlerin
gözlemlenmesi
E. Bir ya da birkaç işlemi izleyerek işi yeniden
yapma
B. Kurum çalışanlarıyla görüşme
D. Başka bir denetim firmasıyla görüşme
 Soru 14 / Denetim
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin finansal tablolarda sunulan bilgilere ilişkin işlem ve
olaylarla ilgili iddialarından biri değildir?
A. Finansal tablolarda sunulan bilgilerle ilgili
işlem ve olaylar gerçekleşmiştir.
C. İşlemler ve olaylar doğru şekilde
sınıflandırılarak doğru hesaplara
kaydedilmiştir.
E. İşletmede etkili bir risk yönetimi
uygulanmaktadır.
B. Kaydedilmesi gereken bütün işlem ve olaylar
kaydedilmiştir
D. Kayıt, işlem ve olaylara ilişkin veri ve tutarlar
doğrudur.
 Soru 15 / Denetim
Bir işletmenin bağımsız denetime konu finansal tablolarının uluslararası
standartlara göre hazırlanıp sunulmasından
temel olarak sorumlu organ
aşağıdakilerden hangisi?
A. Denetim kurulu
C. İç denetim birimi
E. Yönetim kurulu
B. Denetim komitesi
D. Muhasebe müdürü
 Soru 16 / Denetim
İç denetim tanımında belirtilen güvence hizmetleri aşağıdakilerden hangisi için
bağımsız bir değerlendirme sağlamak
amacıyla kanıtları inceler?
A. Yönetişim, Kurumsal Riskler, İş Riskleri
C. Kontrol, Operasyonel Faaliyetler
E. Kontrol, Denetim, Yönetişim
B. Risk Yönetimi, Kontrol, Yönetişim
D. İç Kontrol, Yönetim Faaliyetleri, Kurumsal
Riskler
 Soru 17 / Denetim
Uluslararası iç denetim enstitüsünün kabul ettiği tanımda; iç denetim, kurumun
amaçlarına ulaşmasına yönelik nasıl bir
yaklaşım getirir?
A. Tarafsız ve Özenli
C. Sistemli ve Disiplinli
E. Bağımsız ve Sistemli
B. Özenli ve Sistematik
D. Tarafsız ve Disiplinli
 Soru 18 / Denetim
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Risk Yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca
faydalarından biri değildir?
A. Sürdürülebilir karlılık ve büyümenin
sağlanması
C. Risk kararlarının daha sağlıklı alınması
E. Stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması
B. Gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi
D. Riskierin kurum genelinde öğrenilmesi
 Soru 19 / Denetim
UMUÇ'un üç zorunlu unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A. Zorunlu Rehber, Standartlar, Etik Kurallar
C. Kuvvetle Tavsiye Edilen Rehber, İç
Denetimin Tanımı, Standartlar
E. Standartlar, Etik Kurallar, Güvence
Hizmetleri
B. İç Denetim Tanımı, Etik Kuralları, Standartlar
D. Danışmanlık Hizmetleri, Resmi Rehber,
Standartlar
 Soru 20 / Denetim
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir?
A. Adillik
C. Sorumluluk
E. Hesap verebilirlik
B. Eşitlik
D. Bütünlük
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları