Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Sosyal Güvenlik Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

Soru 1 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta
tekniğinin özelliklerinden biri değildir?
A. İsteğe bağlıdır.
C. Bütün çalışanları kapsar.
E. Kar amacı gütmez.
B. Devlet tarafı ndan uygulamaya konulur
D. Vatandaşları sosyal dayanışmaya iter.
 Soru 2 / Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenliğin kişiliği koruma
fonksiyonu ilk kez aşağıdaki hukuki
düzenlemelerin hangisinde yer almıştır?
A. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
Sözleşmesi
C. Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu
E. Avrupa Sosyal Şartı
B. Atlantik Şartı
D. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 Soru 3 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal
güvenliğin sosyal önemi içerisinde
değerlendirilemez?
 
A. Sosyal güvenlik, toplumsal huzurun
sağlanmasına katkı sağlar.
C. Sosyal güvenlik sosyal uyumu sağlar.
E. Sosyal güvenlik, sosyal dayanışmanın
kuvvetlenmesini sağlar.
B. Sosyal güvenlik, sosyal yabancılaşmanın
önlenmesine katkı sağlar.
D. Sosyal güvenlik, gelir garantisi sağlar.
 Soru 4 / Sosyal Güvenlik
Devletleri siyasi eğilimleri ya da hedefleri
bakımından sınıflandırma sonucu olarak
ortaya çıkan kavrama ne ad verilir?
A. Sosyal Dayanışma
C. Sosyal Politika
E. Sosyal Refah
B. Sosyal Devlet
D. Sosyal Adalet
 Soru 5 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenliğin
iktisadi önemi içinde yer almaz?
 
A. Sosyal güvenlik, bireylerin tasarruf eğilimini
güçlendirir.
C. Kriz dönemlerinde tüketimin devamlılığını
sağlar.
E. Sağlıklı bir toplumsal hayat için bir arada
yaşama arzusu ve çabalarını güçlendirir.
B. Sosyal güvenlik fonları yatırım için ucuz
kredi sağlar.
D. Yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru
dikey olarak gelirin yeniden dağılımını
sağlar.
 Soru 6 / Sosyal Güvenlik
İktisadi gelişme ve sosyal güvenlik
risklerinin kapsam olarak gelişimi
arasındaki ilişki bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Gelişmiş ülkelerde sosyal sigorta
programlarının kapsamına alınan nüfus
daha fazladır.
C. İktisadi gelişme seviyesi arttıkça kapsama
alınan sosyal risklerin de sayısı artmaktadır.
E. Yaşlılık sigortası, gelişme seviyesine
bakılmaksızın en fazla sayıda ülkede
oluşturan sigorta kollarının başında
gelmektedir
B. Sağlanan sosyal korumanın seviyesi ve
standardı ile iktisadi gelişme seviyesi
arasında bir ilişki yoktur.
D. İşsizlik sigortası, genellikle gelişmiş-
sanayileşmiş ülkelerde oluşturulmuştur.
 Soru 7 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1952 yılında
102 sayılı Sözleşmede yer alan sosyal
sigorta kollarından biri değildir?
A. Hastalık
C. Analık sigortası
E. Bakım sigortası
B. İş kazaları ve meslek hastalıkları
D. Ölüm sigortası
 Soru 8 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sakatlığın
sosyal sigorta tekniği ile değerlendirilmesi
için gerekli özelliklerden biri değildir?
A. Sakatlığın belirsiz bir zamanda gerçekleşmiş
olması gerekir
C. Sakatlığın kazanma gücünde kayba neden
olması gerekir.
E. Sakatlığın sonradan edinilmiş olması
gerekir.
B. Sakatlığın doğuştan olması gerekir.
D. Sakatlığın kişinin çalışma gücünde
azalmaya neden olması gerekir.
 Soru 9 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi konut riskine karşı
uygulanan bir sosyal güvenlik tedbiri
değildir?
A. Muhtaç ailelere kirasız konut tahsisi
C. Aile ödenekleri içinde konut desteği
verilmesi
E. Muhtaç ailelere kira ödenekleri tahsis
edilmesi
B. Dar gelirli ailelere kiralık konut yapımı
D. Yoksul ailelere kira desteği verilmesi
 Soru 10 / Sosyal Güvenlik
"Önlemek ödemekten daha ucuzdur"
özdeyişi aşağıdaki tehlike ile mücadele
şekillerinden hangisini yansıtmaktadır?
A. Tehlikenin sonuçlarına yönelik mücadele
C. Tehlikenin kapsamına yönelik mücadele
E. Tehlikenin türüne yönelik mücadele
B. Tehlikenin konusuna yönelik mücadele
D. Tehlikenin önlenmesine yönelik mücadele
 Soru 11 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal
yardımlaşma tekniğinin ayırt edici
özelliklerinden biridir?
A. İstenen yardımların yardım yapanın
arzusuna bağlı olması
C. Kişinin gelirine bağlı olması
E. Kurumlar arası yardımlaşma tekniği olması
B. Risk gerçekleşmeden önce devreye girmesi
D. Yapılacak yardımların miktarının önceden
belirlenmiş olması
 Soru 12 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bireysel
sosyal güvenlik tekniklerinden tasarruf
tekniğinin özelliklerinden biri değildir?
A. Tasarruf tekniği, kişinin harcanabilir gelirinin
bir kısmının tüketiminden vazgeçmesidir.
C. Gelecek dönemler konusunda daha bilinçli
olan insanlar, daha az tasarruf ederler.
E. Sosyal güvenlik bilinci olmayanlar için
tasarruf tekniği yetersiz kalır.
B. Tasarruf tekniği, insanlığın ilk ve en temel
sosyal güvenlik tekniğidir.
D. Zaman içinde tasarruf tekniğinde değişen,
tasarruf konusu olan araçlardır.
 Soru 13 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi geleneksel
sosyal güvenlik tekniklerinin özelliklerinden
biri değildir?
A. Dini, vicdanı ve insani sebeplerle karşılıksız
olarak yapılır.
C. Genellikle, birbirini tanıyan ve bilen insanlar
arasında yapılır.
E. Sosyal güvenlik garantisinin süresi ve
miktarı belirlidir.
B. Kişilerin isteğine ve basiretine bağlı
yardımlardır.
D. Geleneksel teknikler, çağdaş sosyal güvenlik
teknikleri gelişmeden önce var olan
tekniklerdir.
 Soru 14 / Sosyal Güvenlik
"Sosyal sigortaların ilk kez sanayi
sektöründe belirli büyüklükteki iş yerlerini
kapsaması" aşağıdakilerden hangisine
örnektir?
A. Aktüerval boşluk
C. Yasal boşluk
E. İdari boşluk
B. Teknik boşluk
D. Yargısal boşluk
 Soru 15 / Sosyal Güvenlik
Ülkemizin ilk tamamlayıcı sosyal sigorta
kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Amele Birliği
C. Ordu Yardımlaşma Kurumu
E. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı
B. Teavün Sandığı
D. İlkokul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığı
 Soru 16 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik
programlarının yönetim başarısını belirleyen
stratejik unsurlardan biridir?
A. Belirlenen sosyal politikaları gerçekleştirecek
yasal mevzuatın oluşturulması
C. Prim ödeyenlerin karar sürecine katılımının
sağlanması
E. Kurumların yönetim performanslarının
izlenmesi
B. Amaca uygun kurumsal yapılanmanın
gerçekleştirilmesi
D. Primlerin etkin şekilde toplanması
 Soru 17 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi e-sigorta öncesi
dönemde sigortalıların taşra birimine
şahsen başvurmaları gerekli durumlardan
biri değildir?
A. Sigortaya ilk kez kayıt yaptırmak
C. Kişisel kayıtlarını kontrol etmek
E. Hak sahibi olarak haklardan faydalanmak
B.  Kayıtlarla ilgili ilave belgeleri temin etmek
D. İş başvurusunda bulunmak 
 Soru 18 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta
kurumlarının yönetiminde özerkliğin tercih
edilme amaçlarından biridir?
A. Sosyal tarafların yapılacak yardımların
miktarını belirlemelerini sağlamak
C. Siyasi iktidarların yönetime
müdahalesine imkan sağlamak
E. Sosyal tarafların yönetim sürecine
katılımlarını sağlamak
B. Siyasi iktidarların karar organlarında yer
almasını sağlamak
D. Sosyal ta rafların kendi ihtiyaçlarını
belirlemelerini sağlamak
 Soru 19 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdaki ifadelerden hangisi e-sigorta
hizmetlerinin gelişmesinin sağladığı
faydalardan biri değildir?
A. Merkez örgüt ile taşra birimleri arasındaki
bilgi akışı kolaylaşır ve hızlanır.
C. Kişisel bilgilerin korunması ve güvenliği daha
kolay sağlanır
E. Sigortalılar, işverenler ve Kurumların yüz
yüze işlem yapma gerekliliğini azaltır.
B. Sigortalılar kendileri ile ilgili bilgilere daha
çabuk ve kolay ulaşabilirler.
D. Sosyal sigortaların taşra birimlerinin iş yükü
azalır.
 Soru 20 / Sosyal Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik
programlarının yönetim başarısını belirleyen
kurumsal düzenlemelerle ilgili
düzenlemelerden biridir?
A. İdari işlemlerin en düşük yönetim mas rafıyla
yapılması
C. Prim ödeyenler ve aylık alanların yönetime
katılımının sağlanması
E. Kurumların yönetim performansının
izlenmesi
B. Sosyal güvenlik politikalarına uygun yasal
mevzuatın oluşturulması
D. Primierin etkin şekilde toplanması
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları