Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Türk Anayasa Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Soru 1 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakileden hangisi Padişah ll.
Mahmut'un 1808 Sened-i ittifak hükümlerini
tanımamasına yol açan gelişmedir?
A. Meşruti monarşiye geçilmesi
C. Merkezi otoritenin güçlenmesi
E. imparatorluk sınırlarının genişlemesi
B. Toprak kaybının artması
D. Ayanların güçlenmesi
 Soru 2 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi yasama ve yürütme
kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli biçimde
ayrıldığı siyasal sistemi ifade etmektedir?
A. Mutlakiyet
C. Parlamenter sistem
E. Diktatörlük
B. Meclis hükümeti sistemi
D. Başkanlık sistemi
 Soru 3 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nın
öngördüğü esaslardan biri değildir?
A. Milli egemenlik ilkesinin kabul edilmesi
C. il ve nahiyelerde halk idaresinin kabul
edilmesi
E. Meclisin bakanları gerektiğinde
değiştirebilmesi
B. Saltanatın kaldırılması
D. Yasama ve yürütme kuvvetlerinin TBMM'de
toplanması
 Soru 4 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukçu
demokrasinin düşünsel köklerinin yer aldığı
genel irade görüşünü ortaya koyan
düşünürdür?
A. Jean Jacques Rousseau
C. Carre de Malberg
E. Leon Duguit
B. Thomas Hobbes
D. John Locke
 Soru 5 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi Milli
Konseyi rejimi döneminde
Meclisi'ne seçilebilmenin şartı
öngörülmüştür?
A. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak
katılmamak
C. Askeri Müdahalenin yapıldığı tarih itibarıyla
herhangi bir siyasi partiye üye olmak
E. 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi
partinin üyesi olmamak
B. Millet Meclisi üyesi olmak
D. Cumhuriyet Senatosu üyesi olmak
 Soru 6 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulanma  biçimlerini kanunlara bırakan anayasa tipini ifade etmektedir? 
A. Yazısız anayasa
C. Çerçeve anayasa
E. Yumuşak anayasa
B. Sert anayasa
D. Ayrıntılı anayasa
 Soru 7 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın
öngördüğü geçiş dönemine ilişkindir?
A. Milli Güvenlik Konseyi'nin kaldırılması
C. Anayasa değişikliğinin on yıl boyunca
yapılamaması
E. Anayasa hakkındaki halk oylaması ile birlikte
cumhurbaşkanının da doğrudan halk
tarafından seçilmesi
B. Milli Güvenlik Konseyi döneminde yapılan
işlemlerin yargısal denetime açılması
D. Değiştirilemeyecek anayasa maddelerinin
sayısının arttırılması
 Soru 8 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sisteme
işlerlik kazandıracak temel etmeni ifade
etmektedir?
A. Katı bir anayasanın kabul edilmiş olması
C. Anayasanın kazüistik yöntemle
hazırlanması
E. Yargı makamlarının işlevsizleştirilmesi
B. Yürütme organı n ın güçlendirilmesi
D. Hükümetlerin sağlam ve tutarlı bir
parlamento çoğunluğuna dayanması
 Soru 9 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi bir anayasal
monarşi ile yönetilmemektedir?
A. Danimarka
C. italya
E. ingiltere
B. ispanya
D. Belçika
 Soru 10 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi anayasanın
başlangıç kısmında yer alan temel görüş ve
ilkelerden biridir?
A. Piyasa ekonomisi
C. Meşruti monarşi
E. Milli egemenlik
B. Kuvvetler birliği
D. Özelleştirme
 Soru 11 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi bireyin inanışına
uygun olarak yaptığı ibadetlerin
sınırlanmasına olanak tanıyan nedenlerden
biridir?
A. Zorla çalışıırma yasağı
C. Meşru müdafaa hali
E. Özel hayatın gizlıliği
B. Haberleşme özgürlüğü
D. Kamu düzeni
 Soru 12 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir
devlet yönetiminin vazgeçilmez koşuludur?
A. Devlet şeklinin cumhuriyet olması
C. Egemenliğin bir kişiye ait olması
E. Kuvvetler birliği ilkesi
B. Seçme hakkı
D. Tek partilı siyasal yaşam
 Soru 13 / Türk Anayasa Hukuku
1982 Anayasası'nın temel hak ve
hürriyetlerle ilgili maddelerinin yazımında
aşağıdaki hukuki belgelerden hangisi ile
uyum sağlanmaya özen gösterilmiştir?
A. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
C. Birleşmiş Milletler Şartı
E. ILO Sözleşmeleri
B. 1921 Anayasası
D. NATO Antlaşması
 Soru 14 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasal
sisteminde temel hak ve hürriyetterin
sınırlandırılmasının sınırları arasında yer
alan ilkeyi ifade etmektedir?
A. Yasamanın genelliği ilkesi
C. Sosyal devlet ilkesi
E. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B. Milli egemenlik ilkesi
D. Ölçülülük ilkesi
 Soru 15 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin
baslıca varlık koşullarından biridir?
A. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığına
sahip olması
C. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı
işlemlerin yargı denetimine kapalı olması
E. Devlet işlemlerinin hukuk kurallarına
bağlılığı
B. Meclis Başkanı'nın oy hakkının
bulunmaması
D. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun
hükmünde kararnamelerinin yargısal
denetime tabi olmaması
 Soru 16 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi kamu baş denetçisini
seçme yetkisine sahiptir ?
A. Bakanlar Kurulu
C. Cumhurbaşkanı
E. Yüksek Öğretim Kurulu
B. TBMM
D. Anayasa Mahkemesı
 Soru 17 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi asli kurucu iktidara
yol açan nedenlerden biridir?
A. iç savaş
C. Temel hak ve hürriyetterin sınıriandırılması
E. Anayasa değişikliği
B. Seçim
D. Halkoylaması
 Soru 18 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi anayasayı değiştirme sorunu ile ilgili bir hükümiçermemektedir?
A. 1876 Kanun-u Esasi
C. 1924 Anayasası
E. 1982 Anayasası
B. 1921 Anayasası
D. 1961 Anayasası
 Soru 19 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi anayasa
değişikliklerine ilişkin yargısal denetimi
yapmakla yetkili kılınmıştır?
A. Yargıtay
C. Danıştay
E. Sayıştay
B. Anayasa Mahkemesi
D. Uyuşmazlık Mahkemesi
 Soru 20 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliği
tekliflerinin iki defa görüşülmesi koşulunun
amacını ifade etmektedir?
A. Anayasa değişikliklerinin aceleye
getirilmemesini sağlamak
C. Anayasa değişikliği sürecini hızlandırmak
E. Hükümet istikrarını güçlendirmek
B. Yürütme organını etkinleştinmek
D. Anayasa değişikliği sürecini kısaltmak
 Soru 21 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi devlet
fonksiyonlarına örnek olarak gösterilemez?
A. Güvenlik fonksiyonu
C. Dış ilişkileri yürütme fonksiyonu
E. Demek kurma fonksiyonu
B. Ekonomik fonksiyonu
D. Savunma fonksiyonu
 Soru 22 / Türk Anayasa Hukuku
Duguit'e göre, devletin ihlal veya uyuşmazlık
halinde bir hukuk kuralının veya hukuki
durumun varlığını ve kapsamını belirtip, buna
uyulmasını sağlayacak önlemleri alması
hangi fonksiyonuna ilişkindir?
A. Yasama fonksiyonu
C. Denetim fonksiyonu
E. Güvenlik fonksiyonu
B. idare fonksiyonu
D. Yargı fonksiyonu
 Soru 23 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi devlet içindeki en
üstün iradenin görünümü olan işlemdir?
A. Kanun
C. Yönetmelik
E. Atama
B. Tüzük
D. Genelge
 Soru 24 / Türk Anayasa Hukuku
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?
A. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
C. Cumhurbaşkanına vekalet
E. Cumhurbaşkanının görev süresi
B. Cumhurbaşkanının yetkileri
D. Cumhurbaşkanının seçımi
 Soru 25 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdaki işlemlerden hangisi kişi ya da
kişileri bir hukuki statüden çıkarıp başka bir
hukuki statüye sokmaktadır?
A. Bütçe kanunu
C. Özel af ilanı
E. Kesin hesap kanunu
B. içtüzük değişikliği
D. Erken seçim kararı
 Soru 26 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi şart işleme bir örnek
oluşturmaktadır?
A. Türk Medeni Kanunu
C. Türk Ticaret Kanunu
E. Türk Ceza Kanunu
B. Bütçe Kanunu
D. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
 Soru 27 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası
antlaşmaları onaylama ve yayımlama
yetkisine sahiptir?
A. Başbakan
C. TBMM
E. Cumhurbaşkanı
B. Bakanlar Kurulu
D. TBMM Başkanı
 Soru 28 / Türk Anayasa Hukuku
Aşağıdaki işlemlerden hangisi için Bakanlar
Kurulu yasama organınca yetkilendirilmek
zorunluluğundadır?
A. Olağanüstü hal Kanun Hükmünde
Kararname'si
C. içtüzük
E. Yönetmelik
B. Tüzük
D. Olağan Kanun Hükmünde Kanarnama
 Soru 29 / Türk Anayasa Hukuku
Aksi öngörülmedikçe Kanun Hükmünde
Kararnameler ne zaman yürürlüğe girerler?
A. Yetki kanunu TBMM'de görüşülürken
C. Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün
E. Cumhurbaşkanınca imzalandığında
B. Yetki kanununun TBMM'de oylanmasıyla
D. Anayasa Mahkemesi denetimi sırasında
 Soru 30 / Türk Anayasa Hukuku
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi işleminin
anayasayla öngörülmesinin amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kanunlaştırma sürecini hızlandınmak
C. Siyasal katılımı arttırmak
E. Yargı makamlarının çalışmalarını
etkinleştirmek
B. Başbakanlık makamını güçlendinrnek
D. Cumhurbaşkanlığı ma kamını güçlendirmek

DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları