Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Genel Muhasebe-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular
 Soru 1 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir
A. İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere
sözleşme yapması
C. İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına
faiz tahakkuk ettirilmesi
E. İşletmenin sermayesini, ortaklardan nakit
para alarak artırması
B. İşletmenin personelinden olan alacağını,
personelin ücretinden kesmesi
D. İşletmenin kredili mal satması
 Soru 2 / Genel Muhasebe 1
İşletme yönetimi, faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, bunun yanında işletmenin
karlılık ve likidite gibi hedeflerine
ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisine
gereksinim duyar?
A. Kontrole
C. Planlamaya
E. Muhasebe bilgilerine
B. Yöneltmeye
D. Örgütlemeye
 Soru 3 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirin yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
A. Muhasebe uygulamaları ile ilgili bilirkişilik
yapmak
C. Muhasebeyle ilgili defter tutmak
E. Finansal denetim yapmak
B. Vergi beyannamelerini tasdik etmek
D. İşletmelerle ilgili danışmanlik yapmak
 Soru 4 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun içeriğini tam olarak göstermektedir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 5 / Genel Muhasebe 1
"A" işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:Bu bilgilere göre işletmenin faaliyetleri
sonucu elde ettiği kar veya zararı kaç
TL dir?

A. 750 kar
C. 150 kar
E. 750 zarar
B. 300 kar
D. 300 zarar
  Soru 6 / Genel Muhasebe 1
İşletme, 80.000 TL maliyetli malı 75.000 TL ye kısmen peşin, kısmen kredili olarak
sattığında aşağıdaki bilanço kalemlerinin
hangisinde değişme olmaz?
A. Kasa
C. Borçlar
E. Mal
B. Alacaklar
D. Sermaye
 Soru 7 / Genel Muhasebe 1
Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç ya da alacak yanına ilk kez kayıt yapılmasına
ne ad verilir?
A. Hesap kapatmak
C. Hesabı borçlandırmak
E. Hesap açmak
B. Hesabı alacaklandırmak
D. Hesabı dengelemek
 Soru 8 / Genel Muhasebe 1
İşletmenin karlı peşin mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz
konusudur?
A. Yalnız aktif kalemlerde artış
C. Hem aktif hem de pasif toplamlarında artış
E. Aktif ve pasif toplamları aynı kalır
B. Aktif kalemlerde azalış, pasif kalemlerde
artış
D. Hem aktif hem de pasif toplamlarında azalış
 Soru 9 / Genel Muhasebe 1
Kendi başları na olayların etkilerini kesin sonuçları ile veren veya vermesi mümkün
olan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Düzenleyici hesaplar
C. Dönemsel hesaplar
E. Nazım hesaplar
B. Geçici hesaplar
D. Asli hesaplar
 Soru 10 / Genel Muhasebe 1
Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak
toplamları aşağıdakilerden hangisiyle
karşılaştırılır?
A. Yevmiye defteri toplamlarıyla
C. Büyük defter toplamlarıyla
E. Mizan kalanlarıyla
B. Bilanço toplamlarıyla
D. İşletme defteri toplamlarıyla
  Soru 11 / Genel Muhasebe 1
Aşağıda muhasebe ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve
dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri
işlenir
C. Mali nitelikli işlemler önce yardımcı defterlere
sonra buradan da büyük deftere kaydedilir
E. Mali nitelikli işlemler konularına göre
sınıflandırılarak yevmiye defterinden büyük
defterdeki hesaplara geçirilir
B. Mali nitelikli işlemler gerçekleşme sırasına
göre yevmiye defterine kaydedilir
D. Bir mali nitelikli işlemin etkisi, ilgili hesaba
borç ya da alacak kaydı yapılarak izlenir
 Soru 12 / Genel Muhasebe 1
       

Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A. İşletmeye nakit girişi olmuştur
C. İşletmenin sermayesi artmıştır
E. Sermaye hesabına borç kaydı yapılmıştır
B. Banka mevduatında artış olmuştur
D. İşletmenin varlıkları artmıştır
 Soru 13 / Genel Muhasebe 1
Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle işletmenin varlıkları ve borçlarının
kesin ve ayrıntılı olarak saptanması işlemine
ne ad verilir?
A. Bilanço düzenlemek
C. Mizan çıkartmak
E. Muhasebe içi envanter yapmak
B. Muhasebe dışı envanteryapmak
D. Gelir tablosu düzenlemek
 Soru 14 / Genel Muhasebe 1
Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki işlemlerden
hangisi önce yapılır?
A. Aylık mizanın hazırlanması
C. Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması
E. Genel geçici mizanın düzenlenmesi
B. Büyük defter kayıtlarının yapılması
D. Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
 Soru 15 / Genel Muhasebe 1
Bir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır. 
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç
TL dir?

A. 16.000
C. 55.000
E. 155.000
B. 25.000
D. 90.000
  Soru 16 / Genel Muhasebe 1
İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde,
bunların elde edilme maliyetlerinin esas
alınması, aşağıdaki kavramlardan hangisinin
gereğidir?
A. Tam açıklama
C. Tarafsızlık ve belgelendirme
E. Özün önceliği
B. Parayla ölçülme
D. Maliyet esası
 Soru 17 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz?
A. Kişilik
C. Sosyal sorumluluk
E. Ön yargılılık
B. İhtiyatlılık
D. Tutarlılık
 Soru 18 / Genel Muhasebe 1
Satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların,
işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış
ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini
aşağıdakilerden hangisi amaç edinmiştir?
A. Gelir Tablosu İlkeleri
C. Öz Kaynaklara ilişkin İlkeler
E. Dönemsellik Kavramı
B. Bilanço İlkeleri
D. Dönemsellik Kavramı
 Soru 19 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında "stoklar" grubu içinde yer almaz?
A. İlk madde ve malzeme
C. Mamuller
E. Demirbaşlar
B. Yarı mamuller - üretim
D. Ticari mallar
 Soru 20 / Genel Muhasebe 1
       

Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir
işletmede, mal satış işlemi için yapılan bu
yevmiye kaydında hangi hesap yanlış
kullanılmıştır?

A. Kasa Hesabı
C. Alacak Senetleri Hesabı
E. Yurtiçi Satışlar Hesabı
B. Alınan Çekler Hesabı
D. İndirilecek KDV Hesabı
 Soru 21 / Genel Muhasebe 1
Mal ile ilgili işlemleri aralıklı envanter yöntemine göre izleyen (C) işletmesinin ;

Bu duruma göre işletmenin envanter
işlemlerinden önce Mal Hesabının borç
kalanı kaç TL dir?

A. 7.500
C. 4.500
E. 1.500
B. 5.500
D. 4.000
 Soru 22 / Genel Muhasebe 1
Bir işletme sattığı mal karşılığında çek alırsa, bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde
kaydedilir?
A. Alınan Çekler Hesabının borcuna
C. Mal Hesabının borcuna
E. Verilen Çekler Hesabının alacağına
B. Bankalar Hesabının borcuna
D. Bankalar Hesabının alacağına
 Soru 23 / Genel Muhasebe 1
İşletmenin cüzdanında tahsil edilmek üzere duran bir çekin bir başkasına ciro edilmesi
durumunda, işletme bu işlemle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini yapar?
A. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabını
alacaklandırır
C. Bankalar Hesabını alacaklandırır
E. Kasa Hesabını borçlandırır
B. Alınan Çekler Hesabını alacaklandırır
D. Alınan Çekler Hesabını borçlandırır
 Soru 24 / Genel Muhasebe 1
işletme KAR AŞ nin 1.000 TL nominal değerli %30 faizli, yıl sonu geri ödemeli, 3 yıl vadeli
tahvillerinden 100 adet satın almıştır


Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
yapılır?
A. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
Hesabı 100.000 TL borclandırılır
C. Faiz Gelirleri Hesabı 30.000 TL
alacaklandırılır
E. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
Hesabı 100.000 TL alacaklandırılır
B. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
Hesabı 100.000 TL alacaklandırılır
D. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
Hesabı 100.000 TL borclandırılır
 Soru 25 / Genel Muhasebe 1
       Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A. Çek düzenleyerek mal satın alınmasına
C. Kredili mal alınmasına
E. Çek ciro ederek mal satın alınmasına
B. Çek karşılığı mal satılmasına
D. Peşin mal satılmasına
 Soru 26 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabı alacaklandırılır?
A. Satıcıya mal iade edilmesi
C. Müşteriye kredili mal satılması
E. Avans verilerek sipariş edilen malın teslim
alınması
B. Kredili satılan mal için müşteriye iskonto
yapılması
D. Banka aracılığıyla müşteri senedinin tahsil
edilmesi
  Soru 27 / Genel Muhasebe 1
Gonca işletmesi, senetsiz ticari alacağı olan Gül Ticaret tarafından düzenlenmiş ve üzerinde
muhatap Ali Öz' ün kabul imzası bulunan poliçeyi
almıştır.


Bu durumda poliçenin lehdarı olan Gonca
işletmesi'nin yapacağı yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 28 / Genel Muhasebe 1
Bankalar dan kredi kullanıldığında, aşağıdaki hesaplardan hangisi ne ve nasıl kaydedilir?
A. Bankalar Hesabının borcuna
C. Banka Kredieri Hesabının borcuna
E. Bankalar Hesabının alacağına
B. Diğer Borçlar Hesabının alacağına
D. Banka Kredileri Hesabının alacağına
 Soru 29 / Genel Muhasebe 1
İşletme 18.11. 2011 tarihinde 5.000 TL+ 1.500 TL KDV tutarında bir bina satın almış,
karşılığında müşteri senedi vermiş ve noter
masrafı ve vergi resim harç olarak da
200 TL nakit ödemiştir.


Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken
yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 30 / Genel Muhasebe 1
İşletmenin idari işlerinde kullanılan taşıt aracının eskiyen kaportası 5.000 TL ye yenilenmiştir.


Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A. Genel Yönelim Giderleri Hesabı, 5.000
borçlandırılır
C. Kasa Hesabı 5.000 alacaklandırılır
E. Bankalar Hesabı 5.000 alacaklandırılır
B. Taşıtlar Hesabı 5.000 borçlandırılır
D. Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 5.000
borçlandırılır
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları