Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Tefsir Ara Sınav Çıkmış Sorular
Soru 1 / Tefsir
Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına
yaptığı her şeyin Allah tarafından mutlaka
vakıf olunduğu, bilindiği, ihata edildiği
hususunu, çocuğuna Allah'ın hangi
isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
A. Aziz-Hakim
C. Habir-Basir
E. Latif-Habir
B. Hakim-Latif
D. Hamid-Şekur
 Soru 2 / Tefsir
Lokman suresinde Allah ile Kur'an'ın ortak
olarak zikredilen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Metin
C. Kerim
E. Aziz
B. Azim
D. Hakim
 Soru 3 / Tefsir
"Muhsin" kelimesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oruç tutan
C. Namaz kılan
E. Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine
getiren
B. Her işinde dürüst olan
D. Zekat veren
 Soru 4 / Tefsir
"Lehve'l-hadis" ifadesinin en doğru anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Müzik
C. Faydası olmayan, boş ve lüzumsuz
konuşmalar
E. Oyun ve eğlence
B. insana kendisini ve Rabbini unutturacak
şeylerle meşgul olması
D. Şirk inancını içeren sözler
 Soru 5 / Tefsir
Nuh suresinde aşağıdakilerden hangisinden
söz edilmez?
A. Azap
C. Helak
E. İlah
B. Gemi
D. Davet
  Soru 6 / Tefsir
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi
muhaliflerinin aile içinden de olabileceği
gerçeği anlatılmaktadır?
A. Rahman (55/78) ve Zuhruf (43/85)
C. Tahrim (66/10) ve Hüd (11/25-49)
E. Enfal (8/23)ve Nüh (11 /104)
B. Bakara (2/244) ve Nuh (11/104)
D. A'rat (7/57) ve Mülk (30/77)
 Soru 7 / Tefsir
Aşağıdaki konulardan hangisi Nuh
suresinde yer almaz?
A. Nuh (as)'un daveti
C. İnsanın yaratılış
E. Nuh kavminin ilahları
B. Nuh (as)'un ömrü
D. Nuh kavminin helaki
 Soru 8 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi Nuh kavminin
ilahları arasında yer alır?
A. Lat
C. Menat
E. Nesr
B. Uzza
D. Ye'ut
 Soru 9 / Tefsir
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Kıyamet
C. İbadet
E. Allah'ın varlığı , bilgisi ve gücü
B. İnsanın yaratılışı
D. Cihad
 Soru 10 / Tefsir
Dille ilgili Kur'an ilimleri arasında farklı
kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan
dala ne ad verilir?
A. Mubhemat
C. Nesh
E. Tenasüb
B. Kıraat
D. Nazair
  Soru 11 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin 8.
ayetinde bahsedilen Peygamberin
uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezir
kavramı ile aynı anlamdadır?
A. Münir
C. Münzir
E. Mübeşşir
B. Nebi
D. Rasül
 Soru 12 / Tefsir
Ehl-i kitaptan olan Nadiroğulları , Haşr
suresinde niçin "inkarcılar" olarak
nitelendirilmiştir?
A. Allah'a iman etmedikleri için
C. Meleklere inanmadıkları için
E. Kitaplara inanmadıkları için
B. Ahiret gününe inanmadıkları için
D. Hz. Peygamber'e ihanet ederek ona karşı
çıktıkları için
 Soru 13 / Tefsir
Haşr suresi verilerine göre sürgünü hak
eden Nadiroğulları yurtlarını hangi
yönlerden mahvetmişlerdir?
A. Vatandaşlık hakları-insan hakları
C. Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet
hakları
E. Yaşam -tarzları- dinleri
B. Topraklarındaki mülkiyet hakları-yaşam
hakları
D. Dinleri-ırkları
 Soru 14 / Tefsir
Hucurat suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne
sebep olan tartışma, hangi sahabiler
arasında cereyan etmiştir?
A. Hz. Ebu Bekir- Hz. Ömer
C. Hz. Bilal- Hz. Ömer
E. Hz. Ali - Hz. Muaz
B. Hz. Ali -Hz. Osman
D. Hz. Osman - Hz. Ebu Bekir
 Soru 15 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi Hucurat suresinin
ana kavramlarından biri değildir?
A. Nebe'
C. Kıst
E. Minnet
B. Cihad
D. Zan
 Soru 16 / Tefsir
Hucurat suresiyle ilgili birçok nüzul
sebebinin bulunmasının en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Surenin medeni olması ve son dönemde
inmesi
C. Surenin büyük bir topluluğunun yanında
inmiş olması
E. Surenin sosyal içerikli olması
B. Surenin Medine'de inmesi
D. Surenin kısa surelerden olması
  Soru 17 / Tefsir
"Teenni ile hareket etmek Allah'tan, acele
etmek ise şeytandandır." hadisi, Hucurat
suresinin hangi ayetiyle ilişkilendirilir?
A. (6) Ey iman edenler! Eğer size güvenilir
olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir
topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza
pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.
C. (10) Müminler, ancak kardeştirler. Onun için
iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a karşı
gelmekten sakının, böylece rahmet
edilenlerden olasınız
E. (4) Odaların arkalarından seni çağıranlar var
ya, bunların çoğu, aklı ermeyen (dolayısıyla
görgü kurallarını bilmeyen) kimselerdir.
B. (1) Ey iman edenler' Allah'ın ve rasülünün
önüne geçmeyin, Allah'a karşı gelmekten
sakının. Şüphesiz Allah, işitir, bilir.
D. (16) "Siz, Allah'a dininizimi öğretiyorsunuz?"
de! Oysa Allah, göklerdekini ve yerdekini
bilmektedir. Allah, her şeyi çok iyi bilendir
 Soru 18 / Tefsir
İman kavramının anlamları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Korkunun giderilmesi
C. Kişiyi korku ile birlikte emin kılması
E. Nefsin mutmain olması
B. Bir şeyin tasdik edilmesi
D. Kişinin güven içinde olması
 Soru 19 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi "İman" kelimesinin
zıt anlamlısıdır?
A. İnkar
C. Nankör
E. Münker
B. Günah
D. Fahşa
 Soru 20 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin
sözlük anlamları arasında yer almaz?
A. Güvenmek
C. Kabul etmek
E. Tasdik etmek
B. Boyun eğmek
D. Sabırlı olmak
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları