Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Medeni Hukuk-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular
Soru 1 / Medeni Hukuk 1
Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. Kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda da kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz.
C. Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini ifade eder.
E. Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
B. Kişinin ekonomik hayata serbestçe katılması kişilik hakkının bir parçasıdır.
D. Kişinin resmi üzerindeki hakkı kişilik hakkı kapsamındadır.
 Soru 2 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyetin korunmasından söz edilemez?
A. Taşınırlarda zaman aşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında 
C. Taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
E. Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde
B. İspat yükünün belirlenmesinde
D. Tapu kütüğündeki yolsuz tescile güvenle ayni hak kazanılmasında
 Soru 3 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
A. Yaş küçüklüğü
C. Müsrif olma
E. Akıl zayıflığı
B. Akıl hastalığı
D. Sarhoşluk
 Soru 4 / Medeni Hukuk 1
Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sosyal hayatı düzenlemesi
C. Maddi yaptırım içermesi
E. Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
B. Aile ilişkilerini düzenlemesi 
D. Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
 Soru 5 / Medeni Hukuk 1
Elif, arkadaşı Ayşe’nin okunmak üzere kendisine ödünç verdiği kitabı Cihan’a satmış ve teslim etmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Cihan iyi niyetli olmasa da kitabın mülkiyetini derhal kazanır.
C. Cihan kötü niyetli ise, mülkiyeti kazanmak için zaman aşımı süresinin dolmasını beklemelidir.
E. Cihan kitabın mülkiyetini kazanamaz; ancak kitap için ödediği bedel kendisine geri verilmek şartıyla kitabı Ayşe’ye iade eder.
B. Cihan hiçbir durumda kitabın mülkiyetini kazanamaz.
D. Cihan iyi niyetli ise kitabın mülkiyetini derhal kazanır.
  Soru 6 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
A. Olağan durumun aksinin ispatı, bunu iddia edene düşer.
C. Fiili karineler
E. Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.
B. Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek yoktur.
D. Kanuni karineler
 Soru 7 / Medeni Hukuk 1
Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kayın hısımlığı
C. Üstsoy hısımlığı
E. Yarım kan yansoy hısımlığı 
B. Yansoy hısımlığı
D. Kan hısımlığı
 Soru 8 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un yardımcı kaynaklarından biridir?
A. Mahkeme içtihatları
C. Kanun Hükmünde Kararnameler
E. Yönetmelikler
B. Özel Kanunlar
D. İçtihadı Birleştirme Kararları
 Soru 9 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?
A. Ticaret hukuku
C.  İdare hukuku
E. Miras hukuku
B. Devletler özel hukuku 
D. Borçlar Hukuku
 Soru 10 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?
A. Yurtdışında yaşayan kimseler
C. Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
E. Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
B. Ticari şirket sahipleri
D. Vesayet altındaki kişiler
  Soru 11 / Medeni Hukuk 1
Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali için eşi Fatma’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?
A. Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
C. Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
E. İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 1 yıl
B. Son haber alma tarihinden itibaren 6 ay
D. İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 5 yıl
 Soru 12 / Medeni Hukuk 1
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?
A. Yönetmelik
C. İçtihadı Birleştirme Kararı
E. Tüzük
B. Kanun Hükmünde Kararname
D. Örf-adet hukuku
 Soru 13 / Medeni Hukuk 1
Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
A. İyiniyet ilkesi
C. Ahde vefa ilkesi
E. Güven ilkesi
B. Dürüstlük kuralı
D. Sözleşmenin nisbiliği
 Soru 14 / Medeni Hukuk 1
Medeni Kanunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A. Kanunun metni
C. Kanunun özü
E. Kanunu uygulayacak hakimin kişisel görüşleri
B. Kanunun ifade tarzı
D. Kullanılan sözcüklerin hukuk dilindeki karşılığı
 Soru 15 / Medeni Hukuk 1
Bir hakkın kazanılmasına engel olan hukuki bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesiningerekmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Dürüstlük kuralı
C. Güven ilkesi
E. Hakkın kötüye kullanılması yasağı
B. İyiniyet
D. Fiili karine
 Soru 16 / Medeni Hukuk 1
Hısımlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Bir kimse ile kuzenleri arasında yansoy hısımlığı vardır.
C. Kayın hısımlığı, evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlıktır.
E. Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi doğurur.
B. Kan hısımlığının derecesi, hısımlar ararsındaki doğumların sayısı ile belli olur.
D. Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık, evlatlık ilişkisi ortadan kalksa bile devam eder.
  Soru 17 / Medeni Hukuk 1
Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin; terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
A. Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
C. Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
E. Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 5 yıl 
B. Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
D. Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 15 yıl
 Soru 18 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip, ama kısıtlı olan Osman için vaşak işlemlerden biridir?
A. Vakıf kurma
C. Evlenme
E. Nişanı bozma
B. Nişanlanma
D. Bağışı kabul
 Soru 19 / Medeni Hukuk 1
Küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Küçüğün istekte bulunması gerekir.
C. Küçüğün velisinin rızası aranır.
E. Küçüğün on beş yaşını doldurması gerekir.
B. Küçüğün erginlik yaşını doldurması gerekir.
D. Erginlik kararında küçüğün yararının bulunması gerekir.
 Soru 20 / Medeni Hukuk 1
Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?
A. Tespit davası
C. Önleme davası
E. Maddi tazminat davası
B. Durdurma davası
D. Vekâletsiz iş görme davası
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları