Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
İdare Hukukuna Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular
Soru 1 / İdare Hukukuna Giriş
Yerinden yönetim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?
A. Yerinden yönetim, yerinden yönetim ilkesinın
belli bir yöre itibariyle uygulanmasıdır.
Yerinden yönetim kuruluşlarının devlet tüzel
kişiliğinden farklı kamu tüzel kişilikleri vardır.
C. Hizmet yerinden yönetim, yerinden yönetim
ilkesınin hizmet yönünden uygulanmasıdır.
Bu kuruluşların devlet tüzel kişiliğinden ayrı
kamu tüzel kişilikleri yoktur.
E. Yerel yönetim kuruluşları birer kişi
topluluğudur, oysa hizmet yerinden yönetim
kuruluşları kural olarak bırer mal
topluluğudur.
B. Yerinden yönetimlerin, devletten ayrı
mal varlıkları ve bütçeleri mevcuttur. Bu
kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri
merkezi idarenin hiyerarşisine dahil
değildirler.
D. Yerel yönetim kuruluşlarının organları hizmet
yaptıkları yerlerdeki seçmenlerin iradeleri ile
belirlenir.
 Soru 2 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari
otoriteler olarak adlandırılan kurumlardan
biri değildir?
A. Sermaye Piyasası Kurulu
C. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu
E. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
B. Şeker Kurumu
D. Radyo ve Televizyon üst Kurulu
 Soru 3 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıdakilerden hangisi Bakanın idari yetki
ve görevlerinden biri değildir?
A. Devlet tüzel kişiliğin i temsil etmek
C. Hiyerarşi yetkilerini kullanmak
E. Bakanlar kuruluna başkanlık etmek
B. Yönetmelik çıkarmak
D. Tüzel kişiliği olan bakanlık bağlı
kuruluşlarının işlemleri üzerinde vesayet
yetkisi kullanmak
 Soru 4 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik
Kurulu'nun tabi üyesi değildir?
A. Dışişleri Bakanı
C. Jandarma Genel Komutanı
E. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B. Başbakan Yardımcısı
D. Adalet Bakanı
 Soru 5 / İdare Hukukuna Giriş
idari vesayet ile hiyerarşik denetimin
karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. idari vesayet kanunla düzenlenmek zorunda
iken hiyerarşide böyle bir zorunluluk yoktur.
C. idari vesayet iki ayrı tüzel kişi arasında söz
konusu olabilirken hiyerarşi, ancak aynı tüzel
kişilik içinde olabilir.
E. Hiyerarşik düzende üst, astın işlemini geri
alabilir, düzellebilir ve kaldırabilir oysa idari
vesayet de sınırlı bir denetim söz konusudur
B. Vesayet istisnai bir yetki iken hiyerarşi genel
bir yetkıdir.
D. Vesayet denetiminde emir ve talımat yetkisi
nadir de olsa görülür. Hiyerarşik denetimin
doğasında emir ve talimat vardır.
  Soru 6 / İdare Hukukuna Giriş
Memura, görevinde ve davranışlarında daha
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi işlemi hangi disiplin cezası
kapsamına girer?
A. Kınama cezası
C. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
E. Uyarma cezası
B. Aylıktan kesme cezası
D. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 Soru 7 / İdare Hukukuna Giriş
Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa
gerek gösteren, geçici işlerde ve zorunlu
dururnlara özgü olmak üzere kullanılan
kamu personel türü aşağıdaki ifadelerden
hangisidir?
A. Geçıci görevliler
C. işçiler
E. Amirler
B. Sözleşmeliler
D. Memurlar
 Soru 8 / İdare Hukukuna Giriş
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulüne
göre, bir ilçe belediye başkanı hakkında
verilen soruşturma iznine karşı kaç gün
içerisinde itiraz edebilir?
A. 5
C. 10
E. 30
B. 7
D. 15
 Soru 9 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıda belirtilenlerden hangisi memurlara
sağlanan haklardan biri değildir?
A. Hediye ve çıkar sağlama hakkı
C. Sendika hakkı
E. Hizmet hakkı
B. Dava ve şikayet hakkı
D. Yolluk hakkı
 Soru 10 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları
Kanunu'nun benimsediği ücret rejiminin
özelliklerinden biri değildir?
A. Tüm hizmet sınıflarına aynı ücretin
ödenmesi
C. Tüm hizmet sınıfları na aynı gösterge
tablosunun uygulanması
E. Ücretlerin değişen katsayıya göre
saptanması
B. Ücretierin açıklık kazanması
D. Memurlara tek ücret ödenmesi
  Soru 11 / İdare Hukukuna Giriş
Bir belediye idaresi imar planında yeşil alan
olarak gösterilen bir taşınmaz malı bu
amaçla kamulaştırmak istediğinde aşağıdaki
işlemlerden hangisini ilk önce yapmak
zorundadır?
A. Kamu yararı kararı almak
C. Taşınmaz malın maliklerini tespit etmek
E. Satın alma usulünün uygulanmasını
denetlemek
B. Taşınmaz malın bedelini tespit etmek
D. Kamulaştırma için yeterli ödeneği temin
etmek
  Soru 12 / İdare Hukukuna Giriş
Özel mülkiyet kapsarnındaki bir taşınrnaz
üzerinde hangi yöntemle irtifak kurulursa,
irtifakın karşılığı, mal sahibine peşin olarak
ödenir?
A. Kanıulaştırma yöntemi ile
C. Yararlanmanın geçiciliği yöntemi ile
E. Müsadere yöntemi ile
B. Uygun bedel yöntemi ile
D. Olağanüstü hal yöntemi ile
 Soru 13 / İdare Hukukuna Giriş
istimvalin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. istimval kararı, bir idari-icrai işlemdir
C. istimval yöntemine ancak olağanüstü
durumlarda başvurulur
E. istimviilde mal veya kullanım bedellerine
ilişkin davalar adli yargıda görülür
B. istimval vergi ve benzeri bir yükümlülük
değildir.
D. istimval yöntemi yalnızca taşınmazlarda
uygulanır.
 Soru 14 / İdare Hukukuna Giriş
Devlete ait özel mallarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıstır?
A. Devlete ait özel malları idare, dilediği gibi
satabilir.
C. Devlete ait özel mallar kural olarak özel
hukuk hükümlerine tabidir
E. Devlete ait özel mallara ilişkin çıkan
uyuşmazlıklar kural olarak adli yargıda
çözülür.
B. Devlete ait özel mallara bazı durumlarda
kamu hukuku kuralları uygulanır.
D. Devlete ait özel mallar, kamu hizmetine
tahsis edilebilir
 Soru 15 / İdare Hukukuna Giriş
Kamu alacağı, ödeme zamanının rast geldiği
takvim yılını izleyen takvim yılı başından
başlayarak kaç yıl içinde tahsil edilmezse
zaman aşımına uğrar?
A. 1 yıl
C. 3yıl
E. 1O yıl
B. 2 yıl
D. 5yıl
 Soru 16 / İdare Hukukuna Giriş
Belediye meclisi kararları nasıl bir idari
işlemdir?
A. Basit işlem
C. Karma işlem
E. Ayrılabilir işlem
B. Kolektif işlem
D. Birleşme işlem
  Soru 17 / İdare Hukukuna Giriş
Kolluk makamları ve personelinin, kamu
düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir
durum olmadığı halde, temel hak ve
özgürlüklere müdahale edici bir işlem
yapmaları durumunda, bu kolluk işlemi
hangi yönden hukuka aykırı olur?
A. Yetki
C. Şekil
E. Maksat
B. Sebep
D. Konu
 Soru 18 / İdare Hukukuna Giriş
Aşağıdakilerden hangisi yok hükmündeki
hukuka aykırılıklardan biri değildir?
A. Ağır yetki tecavüzü
C. özel yarar amacıyla yapılan ıdarı ışlem
E. Yetki gaspı
B. işlev gaspı
D. işlemin konusunun imkansız olması
 Soru 19 / İdare Hukukuna Giriş
Devlet Memurları Kanuna göre, görev
yerinde alkol almak fiilinden dolayı kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi
gereken bir memura aylıktan kesme cezası
verilmesi durumunda, idari işlem hangi
unsuru yönünden hukuka aykırı olur?
A. Sebep unsuru
C. Şekıl unsuru
E. Yetki unsuru
B. Konu unsuru
D. Maksat unsuru
 Soru 20 / İdare Hukukuna Giriş
idari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. idari işlemler, kural olarak, yazılı şekilde
yapılır
C. Bir idari işlemin yapılmasında uyulması
gereken şekil kurallarına, kanunda aksi
öngörülse dahi o idari işlemin geri alınması,
kaldırılması ya da değiştirilmesinde de
uyulmalıdır .<
E. istisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da
yapılabilir
B. idare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak
suretiyle de işlem tesis edebilir
D. istisnai hallerde idari işlemlerin gerekçesinin
ilgılisine gösterilmesi zorunludur.
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları