Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
İktisada Giriş-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular
Soru 1 / İktisada Giriş 1
I.    Diğer şartlar sabittir varsayımı II.   Birlikte değişim-Nedensellik
III.  Tümleme yanılıgısı


İktisadi düşünme tarzının temeleri
oluşturulurken genellikle düşülen
yukarıdakilerden hangileridir?

A. Yalnız I
C. I ve II
E. I, II ve III
B. Yalnız II
D. II ve III
 Soru 2 / İktisada Giriş 1
İktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen
bölümüne ne ad verilir?
A. Negatif iktisat
C. Mikro iktisat
E. Makro iktisat
B. Pozitif iktisat
D. Normatif iktisat
 Soru 3 / İktisada Giriş 1
İnsanların daha rasyonel davranmalarını zorunlu hale getirmesi ve bu sayede
insanların ihtiyaçlarını tatmin etmek amacı ile
bir sıralama ve tercih yapmak durumunda
kalmaları ihtiyaçların hangi özelliği için
geçerlidir?
A. İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olması
C. İhtiyaçların, şiddet bakımından farklılık
göstermesi
E. İhtiyaçların veya ihtiyaçları tatmine yarayan
araçların ikame edilebilmesi
B. Bazı ihtiyaçların, tatmin edildikçe
şiddetlerinin artması
D. Tatmin edildikçe, ihtiyacın şiddetinin
azalması
 Soru 4 / İktisada Giriş 1
Aşağıdakilerden hangisi firmaların ekonomide oynadıkları başlıca rollerden
biridir? 
A. Ürettikleri malları satma
C. Adil gelir dağılımını sağlama
E. Mülkiyet haklarını düzenleme
B. Ortak finansal karar alma
D. Geleneklere uygun hareket etme
 Soru 5 / İktisada Giriş 1
Üretim imkanları eğrisinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A. Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için
öteki maldan ne kadar fedakarlık etmek
gerektiğini gösteren eğridir.
C. Belli bir zaman diliminde bir maldan bir birim
daha fazla tüketilmesi sonucu toplam
faydada meydana gelen değişimi gösteren
eğridir.
E. Bir malın ilave miktarları tüketildikçe elde
edilen ek faydayı gösteren bir eğridir.
B. Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi
veri iken, belirli bir dönemde ekonominin
maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli
ürün bileşimlerini gösteren eğridir.
D. Gelirdeki bir artışa karşın talebi azalan
malların bileşimini gösteren eğridir.
  Soru 6 / İktisada Giriş 1
 Bir tüketicinin A ve B mallarını tükettiği
varsayımı altında verilen eşitliğin sağlanması
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğini
göstermektedir?

A. Fayda maksimizasyonu
C. Piyasa dengesi
E. Dışsal fayda
B. Rasyonel seçim
D. Birimler arasında farklllaştırma
 Soru 7 / İktisada Giriş 1
Tercih ve fırsat maliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Yapılan tüm seçimler bir maliyet içerir, yani
bedavacılık yoktur.
C. Bir karara ilişkin fayda ve maliyet analizi
doğru yapılmıyorsa, kıt kaynakların nasıl
kullanılacağı konusunda sağlıklı
değerlendirme yapılamayacaktır.
E. Rasyonel seçimlerin yapılabilmesi için ,
dikkate alınan her bir seçenek ya da
alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılması
gerekir.
B. Belirli bir tercih ya da davranış için
vazgeçmek zorunda olduğumuz en değerli
alternatif bu seçimin ya da davranışın fırsat
maliyetidir.
D. Bir malı satın almak için vazgeçtiğimiz TL
miktarı o mal için alternatif maliyettir.
 Soru 8 / İktisada Giriş 1
Tereyağı fiyatındaki bir artışın, tereyağı talep eğrisi boyunca ne yönde bir harekete neden
olacağı ve tüketicilerin fiyatı artan tereyağı
yerine margarine yönelmelerinin margarinin
talep eğrisini ne yöne kaydıracağı
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve
birlikte verilmiştir?
A. Aşağı doğru ve sağa kayacaktır.
C. Değişmeyecektir
E. Yukarı doğru ve sola kayacaktır.
B. Yukarı doğru ve sağa kayacaktır.
D. Aşağı doğru ve sola kayacaktır.
 Soru 9 / İktisada Giriş 1
Kakao ve çikolatanın birbirine göre tamamlayıcı mallar olduğu varsayımı altında,
kakao fiyatındaki bir azalmanın yaratacağı
etki aşağıdakilerden hangisidir?
A. Her iki malın talebini azaltır.
C. Kakao talebini azaltır
E. Kakao arzını artırır
B. Çikolata talebini azaltır.
D. Çikolata talebini artırır
 Soru 10 / İktisada Giriş 1
Diğer değişkenler sabitken, belirli bir zaman diliminde piyasada tüketicilerin değişik fiyat
düzeyinde satın almaya hazır oldukları mal
ve hizmet miktarına ne ad verilir?
A. Arz
C. Artık
E. İkame
B. Esneklik
D. Talep
 Soru 11 / İktisada Giriş 1
 

Esneklik terminolojisine ilişkin
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
C. I ve II
E. I, II ve III
B. Yalnız II
D. II ve III
 Soru 12 / İktisada Giriş 1
Şen ailesi sütün kg fiyatı 2 TL iken yılda 20 litre süt tüketmektedir. Fiyatı kg başına 3
TL'ye çıktığında yıllık tüketimleri 10 litreye
düştüğüne göre Şen ailesi için süt talebinin
fiyat esnekliği katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. - 0,3
C. -1
E. -2,5
B. - 0,4
D. -2
 Soru 13 / İktisada Giriş 1
Bir malın fiyatı düştüğünde tüketicilerin bu maldan daha fazla alacağının bilinmesine
rağmen, ne kadar daha fazla alacağını bilmek
aynı şekilde önemlidir.


Buna göre fiyat değiştiği zaman talep edilen
miktarın ne kadar değiştiğinin ölçüsünü
aşağıdakilerden hangisi verir?
A. Arz esnekliği
C. Talep esnekliği
E. Çapraz esneklik
B. Azalan verimler yasası
D. Tüketici rantı
 Soru 14 / İktisada Giriş 1
Asgari ücret ödemesi ile düşük gelirlilerin korunması ve destekleme alımları ile
çiftçilerin korunması aşağıdakilerden
hangisine örnek verilebilir?
A. Tayınlama
C. Taban fiyat uygulaması
E. Tavan fiyat uygulaması
B. Kota uygulaması
D. Sübvansiyonlar
 Soru 15 / İktisada Giriş 1
     

Bağlayıcı bir tavan fiyat uygulaması sonucu yukarıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?
A. Yalnız I
C. I ve II
E. I, II ve III
B. Yalnız III
D. III ve IV
  Soru 16 / İktisada Giriş 1
       

Devletin piyasaya müdahale etmediği bir
ortamda, denge E1 noktasında oluşmaktadır.
Ancak, yerel yönetimin konut kiraları için kira
kontrolü yoluyla 200 TL' Iik kira tavanı
belirlediği bir durumda, piyasada konut
kiralarında bir düşüş algılanacağı için kiralık
konut piyasasında talep edilen miktar 200'e
çıkarken, arz edilen miktarın 100'e düştüğü
görülen grafikte X için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A. Kıtlık
C. Refah
E. Rant
B. Artık
D. Karaborsa
 Soru 17 / İktisada Giriş 1
Maliyetler açısından uzun dönemi kısa dönemden ayıran temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sabit girdi düzeyinin bulunmaması
C. Firmaların.üretim miktarı ile ilgili girdi
bileşiminin seçilebilmesi
E. Firmaların, tüm maliyetlerinin değişken
olması
B. Firmaların, sabit maliyetlerinin olması
D. Sabit girdi düzeyinin sonsuz sayıda olması
 Soru 18 / İktisada Giriş 1
Ekonomik kar = Toplam hasılat - ( x + Örtük maliyetler)
Ekonomik karın hesaplanmasında kullanılan
formülde x yerine aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A. Sabit maliyet
C. Toplam maliyet
E. Açık maliyetler
B. Muhasebe karı
D. Girdi fırsat maliyeti
 Soru 19 / İktisada Giriş 1
Emeğin marjinal verimliliği aşağıdakilerden hangisi ile izlenebilir?
A. Marjnal fiziki ürün
C. Toplam fiziki ürün
E. Toplam ürün değeri
B. Ortalama fiziki ürün
D. Ortalama ürün değeri
 Soru 20 / İktisada Giriş 1
Piyasada faaliyet gösteren har firmanın
toplam üretimin ancak bir kısmını ürettiği ve
piyasa üretiminin çok az bir kısmını satın
aldığı dolayısıyla ne alıcının ne de satıcının
fiyatları etkileyemediği tam rekabet
piyasasına ait bu varsayım aşağıdakilerden
hangisi için bir açıklama olabilir?
A. Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptirler.
C. Her firma homojen bir ürün üretir ve satar.
E. Firmalar kolaylıkla piyasaya girip çıkarlar.
B. Firmalar sattığı malların miktarını kontrol
etme yeteneğine sahip değildir.
D. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
 Soru 21 / İktisada Giriş 1
Ortalama geliri hesaplamada kullanılacak formül aşağıdakilerden hangisidir? (TR
toplam gelir, q satılan miktar, P satış fiyatı)
A. AR = TR/q
C. AR = P x q
E. AR = 1 + (TRx q)
B. AR = TR- (q x P)
D. AR = P/q
 Soru 22 / İktisada Giriş 1
X firması, fiyatı 200 TL olan bir maldan 10 birim sattığında toplam geliri 2000 TL iken 15
birim sattığında 2500 TL ise 15'inci birimin
marjinal geliri aşağıdakilerden hangisidir?
A. 50
C. 150
E. 250
B. 100
D. 200
 Soru 23 / İktisada Giriş 1
Tekelci bir firma ilk 50 birim malı 500 TL' den ondan sonraki 100 birimi 450 TL'den satar ve
bu şekilde devam ederse aşağıdakilerden
hangisini yapmış olur?
A. Miktarlar arasında farklılaştınma
C. Alıcılar arasında farklılaştırma
E. Kısmi fiyat farklılaştırması
B. Birimler arasında farklılaştırma
D. Mutlak fiyat karşılaştırması
 Soru 24 / İktisada Giriş 1
       

Tekelci bir firmaya ait tablodaki verilere göre
tekelcinin karını maksimum yapan üretim
miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 10
C. 13
E. 17
B. 11
D. 15
 Soru 25 / İktisada Giriş 1
Oligopol piyasasında dirsekli talep teorisine göre, talep eğrisinin dirsek yapma noktası
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Toplam gelir
C. Maksimum kar
E. Piyasa fiyatı
B. Ortalama maliyet
D. Marjinal maliyet
 Soru 26 / İktisada Giriş 1
I.     Talep edilen mal miktarı II.    Faktörlerin verimliliği
III.  Marjinal faktör maliyeti


Yukarıdakilerden hangileri faktör talebini
etkileyen değişkenlerdir?

A. Yalnız I
C. I ve II
E. I, II ve III
B. Yalnız II
D. II ve III
 Soru 27 / İktisada Giriş 1
Faktör talep esnekliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Faktörler arası ikamenin kolay olup
olmayacağı faktör talep esnekliğini etkiler.
C. Herhangi bir faktörün talep esnekliği ,
üretiminde kullanıldığı malın talep esnekliği
ile yakından ilişkilidir.
E. Marjinal ürün gelirinin azalma şekli faktör
talep esnekliğini etkiler.
B. Bir faktörü maliyetinin firmanın toplam maliyeti içindeki payı faktör talep esnekliğini etkiler
D. Faktörler arası ikame kolaylaştıkça, her iki
faktöründe talep esneklikleri azalacaktır.
 Soru 28 / İktisada Giriş 1
Kamuda çalışan Veli bey her ay düzenli vergi ödeyerek kamusal mallar için ödemede
bulunmaktadır. Ancak serbest meslek sahibi Ali
bey vergisini düzenli ödememektedir. Ödeme
yapmamasına rağmen Ali bey Veli bey kadar
fayda sağlamaktadır.


Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek
olabilir?
A. Negatif dışsallık
C. Marjinal sosyal fayda
E. Dışsallıkların içselleştirilmesi
B. Marjinal sosyal maliyet
D. Bedavacılık
 Soru 29 / İktisada Giriş 1
Bulaşıcı bir hastalığa karşı para ödeyerek aşı olan bir kişinin, hastalığın yayılma riskini
azatlığı için diğer insanlara da fayda
sağlaması aşağıdakilerden hangisine örnek
verilebilir?
A. Marjinal sosyal maliyet
C. Marjınal sosyal fayda
E. Dışsallıkların içselleştinlmesi
B. Pozitif dışsallık
D. Negatif dışsallık
 Soru 30 / İktisada Giriş 1
Özel malların ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kişinin tasarruflarını kullanarak bu malı
edinmesi
C. Tek bir kullanım alanı için satın alınması
E. Sadece satın alan kişiye fayda sağlaması
B. Satın alan kişiye pür ekonomik rant sağlaması
D. Bir kişi tarafından satın alındığında piyasadan
çekilmesi
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları